obra_11
obra_11_1
obra_11_10
obra_11_11
obra_11_12
obra_11_3
obra_11_6
1/7 
start stop bwd fwd

Dic Sud del Port de Barcelona

El dic sud és una obra d'abric que arrenca com a continuació de la mota del marge esquerra del rio Llobregat. Té una llargada de 4850 m i està dividit en tres trams.
És una de les obres marítimes més distingides que el Grup Copuno Emconopa ha realitzat. Els nostres treballs van ser d'execució de cubs de formigó per a l'escullera, lloses de formigó i murs estructurals de grans dimensions.

  • Localització: Barcelona
  • Empreses constructores: UTE Dragados, Drace, Comsa, Sato, Copcisa, Necso
  • Any de construcció: 2001
  • Partides executades:

    19.037,19 m lineals Per a execució de tacó armat de gruix variable, col·locació d'encofrat modular, col·locació d'armadures preformades, formigonat, reglat i desencofrat de la mateixa.

    11.610,28 m lineals Per a execució d'espigó, col·locació d'encofrat modular, col·locació d'armadures preformades, formigonat, vibrat i desencofrat de la mateixa.